Pro Audio Education NL

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden pro audio education

Locatie/ Bezoek adres: Uilenstede 354, 1183 DB, Amstelveen

Vestiging/Post adres: De jonge Gerard 22, 1189 WH, Nes a/d Amstel

Artikel 1 : Algemeen. De volgende algemene voorwaarden zijn bindend zolang hier niet uitdrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken. Deze overeenkomst is bindend vanaf het moment dat de student zich inschrijft voor een van de volgende cursussen of opleidingen die gegeven worden door Pro Audio Education NL, ook wel PAE genoemd, te Amstelveen en er is voldaan aan de verplichtingen zoals genoemd in artikel 15 van de algemene voorwaarden. Voor deze overeenkomst geldt een bedenktijd van 2 weken. Deze overeenkomst zal worden beëindigd na voltooiing van de opleiding, cursus of andere training die Pro Audio Education NL verzorgt. Voor hetgeen bepaald wordt in art. 12, auteursrechten, geldt geen beëindiging na het beëindigen van de overeenkomst. Geluidstechniek Media art’s, Electronic Music Production, Geluidstechniek, Media Art’s, En voor alle andere opleidingen en cursussen die door Pro Audio Education NL worden verzorgd.


Artikel 2: Verplichtingen van partijen. Pro Audio Education NL zal voor de lessen aan de student haar apparatuur, ruimtes en het nodige personeel beschikbaar stellen en zal er naar beste kunnen zorg voor dragen dat alles functioneert als de lessen worden gegeven. De student zal naar beste kunnen de lessen volgen en hier actief aan deelnemen.
De student zal naar beste kunnen de lessen volgen en hier actief aan deelnemen.
Leveringsvoorwaarden:
Bij Pro Audio Education NL is het volgende lesmateriaal inbegrepen:
-       Lesboek
-       Oefenmateriaal bestaande uit diverse oefensessies, opdrachten en video film tutorial(s).
Aan het lesmateriaal zijn geen extra kosten verbonden, de prijzen zijn all-in.


Artikel 3: Uitsluiting van deelname. Werknemers van alle audio-opleidingen of cursussen, behalve van Pro Audio Education NL zelf, zijn van deelname uitgesloten behalve als hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor wordt gegeven.


Artikel 4: Annuleringen. Annulering van een inschrijving dient binnen twee weken na inschrijving te geschieden en is dan kosteloos. Bij uitschrijving na deze periode is 50% van de totale kosten voor de opleiding of cursus verschuldigd.


Artikel 5: Aansprakelijkheid. Pro Audio Education NL is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door toedoen van studenten of derden. Alle schade wegens wangedrag zullen verhaald worden op de student. Het is niet toegestaan om te roken in het gebouw waar Pro Audio Education NL gevestigd is. Ook is het niet toegestaan om drank of etenswaren in of in de omgeving van de geluidstudio te consumeren. Bij schade zullen de kosten op de veroorzaker worden verhaald.


Artikel 6: Overmacht. In geval van duidelijk aanwezige overmacht is Pro Audio Education NL gerechtigd de lessen uit te stellen zonder dat zij aansprakelijk is voor enigerlei schade of kosten voor de student. Onder deze overmacht wordt o.a. verstaan: stakingen, vertragingen, brand, ziekte, oorlog, opstand, rellen, natuurrampen, overheidsmaatregelen, stroomuitval, weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, faillissement, uitvallen van opname apparatuur evenals plotseling opkomende, niet direct te verhelpen storingen aan de apparatuur. Indien de student door overmacht een les niet kan bijwonen, zal Pro Audio Education NL proberen de student deze les te laten inhalen op een andere lesdag. Indien de planning dit echter niet toelaat dan heeft de student geen recht op restitutie van lesgeld.


Artikel 7: Inschrijven en acceptatie tot de opleiding of cursus Pro Audio Education NL is slechts dan gebonden aan een inschrijving wanneer deze schriftelijk/email, middels bevestiging van inschrijving, is geaccepteerd. De student is dan hoofdelijk gebonden aan de overeenkomst. Indien een van de cursussen of opleidingen zijn volgeboekt, of PAE na intake van mening is dat de student het lesmateriaal niet aan kan of welk andere denkbare reden dan ook, dan is Pro Audio Education NL gemachtigd een inschrijving te weigeren.


Artikel 8: Examens en herkansingen De examens (praktijk en theorie) worden beoordeeld door derden en docenten van Pro Audio Education NL. Indien er sprake is van een theorie examen dan kan deze, indien nodig, eenmalig binnen drie maanden na het eerste examen worden overgedaan. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Het praktijkwerk dient één maand na afronding van de lessen compleet te zijn ingeleverd, zolang hier geen andere afspraken over zijn gemaakt. Indien de deelnemer ook bij de herkansing niet slaagt of het praktijkwerk niet op tijd inlevert dan vindt er een persoonlijk gesprek plaats waarin de mogelijkheden besproken zullen worden. Na het behalen van het diploma en er blijk is gegeven te kunnen voldoen aan de strenge eisen die worden gesteld tijdens de opleiding en het examen kan er gesproken worden over een student met goede kwalificaties.


Artikel 9: Het niet nakomen van financiële verplichtingen. Pro Audio Education NL zal indien de student om welke reden dan ook niet bereid of in staat is het lesgeld te voldoen volgens de algemene voorwaarden een incassobureau inschakelen om de vordering op de student(e) te verhalen. Alle kosten en bijkomende kosten, direct of indirect, die een gevolg zijn van het innen van de vordering zullen in zijn geheel op de student worden verhaald.


Artikel 10: Klachtenprocedure. Indien de deelnemer klachten heeft over de lessen of het lesmateriaal dan kan dit schriftelijk (post of e-mail) doorgegeven worden aan mevrouw I.A.H. de Greef (inx_84@proaudioeducation.nl). Zij zal de klacht uiterlijk binnen 14 werkdagen in behandeling nemen. Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld, geregistreerd en afgehandeld. De afhandeling van een klacht is 14 werkdagen na het in behandeling nemen van de klacht. De maximale uitsteltermijn van een klacht is 20 werkdagen. Beide partijen zullen schriftelijk binnen 5 werkdagen geïnformeerd worden wanneer de klacht in behandeling wordt genomen. Bij een uitsteltermijn zullen beide partijen 5 dagen na in behandeling nemen klacht hier over worden geïnformeerd. Binnen 5 werkdagen na afhandeling klacht zullen partijen schriftelijk geïnformeerd worden over de genomen beslissing/uitspraak. Het oordeel van de uitspraak is bindend en zal binnen 4 weken worden uitgevoerd. Na afhandeling van de klacht wordt er een bewaartermijn in acht genomen van 2 jaar.


Artikel 11: Vertrouwelijkheid Alle informatie die de deelnemer aan Pro Audio Education NL of één van haar docenten verstrekt wordt absoluut vertrouwelijk behandeld en nimmer doorgegeven aan derden.


Artikel 12: Auteursrechten Deelnemers aan de opleidingen gegeven door Pro Audio Education NL verplichten zich hierbij om het lesmateriaal van Pro Audio Education NL niet vrij te vertonen of te publiceren in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro Audio Education NL. Bij overtreding zullen de wettelijke regels gelden van de Auteurswet 1912 (en het Europese Copyright Recht). In sommige gevallen werkt de deelnemer met muziekwerken die niet van hem of haar zijn. Deze werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is de deelnemer in geen geval toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Pro Audio Education NL deze werken in eigen producties te gebruiken.


Artikel 13: Omgang met apparatuur en faciliteiten Er wordt van de deelnemer verwacht dat zij zo zorgvuldig mogelijk zullen omgaan met de apparatuur en faciliteiten die tot zijn of haar beschikking worden gesteld. In geval van beschadiging van apparatuur of faciliteiten dient de deelnemer die hiervoor verantwoordelijk is dit direct aan de docent te melden. Zal na beoordeling geconstateerd worden dat deze schade door baldadigheid of door enige andere verwijtbaarheid van de student is ontstaan dan zal de schade op de betreffende student verhaald worden.


Artikel 14: Opnames/filmen van lessen Het is de leerling niet toegestaan de lessen vast te leggen op beeld of geluidsdragers.


Artikel 15: Inschrijving/deelname U bent ingeschreven indien aan de volgende verplichtingen is voldaan:
-       U heeft een e-mail verzonden met verzoek tot inschrijving.
-       U heeft een bevestiging van inschrijving ontvangen.


Artikel 16: Intake  Bij inschrijving van een voltijd opleiding, en nog nader te bepalen ook voor deeltijd opleidingen, zal er een intake gesprek plaatsvinden om te beoordelen of de student het lesmateriaal aan kan en of hij/zij de goede instelling heeft om bij Pro Audio Education NL een opleiding te kunnen volgen. Aan deze intake zijn geen kosten verbonden tenzij er vooraf andere afspraken over zijn gemaakt.


Artikel 17: Lessen inhalen Indien de deelnemer uiterlijk 24 uur voor de les laat weten dat hij/zij niet aan de les kan deelnemen dan kan deze les worden ingehaald op een nader door PAE aangegeven moment. Indien de deelnemer binnen deze 24 afzegt of gewoon niet komt dan is dit niet mogelijk, mits er geen sprake is van ziekte of overmacht.

Artikel 18: Geheimhouding Alle informatie welke door deelnemers wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld door het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.


Artikel 19: Wijzigingen Het is PAE toegestaan om de regels zoals vermeld in deze disclaimer / voorwaarden zonder overleg te wijzigen of aan te passen.


Artikel 20: Toepasselijk recht Op deze bepalingen is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen voortvloeiend uit deze bepalingen of verband houdend met deze bepalingen zal dit worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.


Artikel 21: Onderwijsinstelling Pro Audio Education NL is een private onderwijsinstelling en volgt de richtlijnen die zijn opgesteld door CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).


Artikel 22: Wijze van betaling / terugbetaling Betalingen voortvloeiende uit deze overeenkomst dienen via bank te worden voldaan. Er geldt na een overeengekomen akkoord tussen beide partijen een facturering verwerkingstijd van 5 werkdagen met een vaste betalingstermijn van maximaal 2 weken. Bij termijnbetaling zal de deelnemer binnen 5 werkdagen schriftelijk worden geïnformeerd over de verwerkingsdata van de factureringen van Pro Audio Education NL. Een eventuele terugbetaling aan de student zal binnen 4 weken worden verwerkt .