ALGEMENE VOORWAARDEN PRO AUDIO EDUCATION

Pro Audio Education NL, Algemene voorwaarden.

Vestigingsadres: Pro Audio Education NL, De jonge Gerard 22, 1189 WH   Nes a/d Amstel

Locatie adres: Pro Audio Education NL, Uilenstede 354, 1183 DB Amstelveen.

Deze algemene voorwaarden is gedeponeerd bij de KvK.

Artikel 1 : Algemeen.

De volgende algemene voorwaarden zijn bindend zolang hier niet uitdrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken. Deze overeenkomst is bindend vanaf het moment dat de student zich inschrijft voor een van de cursussen of opleidingen die gegeven worden door Pro Audio Education NL, ook wel PAE genoemd, te Amstelveen en er is voldaan aan de verplichtingen zoals genoemd in artikel.15 van de algemene voorwaarden. Op deze overeenkomst geld een bedenktijd van 2 weken. Deze overeenkomst zal worden beëindigd artikel.12 uitgesloten na voltooiing opleiding, cursus of andere training die Pro Audio Education NL verzorgt.

 

Artikel 2: Verplichtingen van partijen.

Pro Audio Education NL zal voor de lessen aan de student haar apparatuur, ruimtes en het nodige personeel beschikbaar stellen en zal er naar beste kunnen zorg voor dragen dat alles functioneert als de lessen worden gegeven. De student zal naar beste kunnen de lessen volgen en hier actief aan deelnemen.

 

Artikel 3: Leveringsvoorwaarden:

Bij Pro Audio Education NL is het volgende lesmateriaal inbegrepen:

– Lesboek

– Oefenmateriaal bestaande uit diverse oefensessies, opdrachten en video film tutorial(s).

Aan het lesmateriaal zijn geen extra kosten verbonden, de prijzen zijn all-in.

 

Artikel 4: Uitsluiting van deelname.

Werknemers van alle audio-opleidingen of cursussen, behalve van Pro Audio Education NL zelf, zijn van deelname uitgesloten behalve als hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor wordt gegeven.

 

Artikel 5: Vertrouwelijkheid.

Alle informatie die de deelnemer aan Pro Audio Education NL of één van haar docenten verstrekt wordt absoluut vertrouwelijk behandeld en nimmer doorgegeven aan derden.

 

Artikel 6: Intake

Bij inschrijving van een voltijd opleiding, en nog nader te bepalen ook voor deeltijd opleidingen, zal er een intake gesprek plaatsvinden om te beoordelen of de student het lesmateriaal aan kan en of hij/zij de goede instelling heeft om bij Pro Audio Education NL een opleiding te kunnen volgen. Aan deze intake zijn geen kosten verbonden tenzij er vooraf andere afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 7: Inschrijving/deelname

U bent ingeschreven indien aan de volgende verplichtingen is voldaan:

– U heeft een e-mail verzonden met verzoek tot inschrijving.

– U heeft een bevestiging van inschrijving ontvangen.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid                                                                                                                            

Pro Audio Education NL is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door toedoen van studenten of derden. Alle schade wegens wangedrag zullen verhaald worden op de student. Het is niet toegestaan om te roken in het gebouw waar Pro Audio Education NL gevestigd is. Ook is het niet toegestaan om drank of etenswaren in of in de omgeving van de geluidstudio te consumeren. Bij schade zullen de kosten op de veroorzaker worden verhaald.

 

Artikel 9: Overmacht.

In geval van duidelijk aanwezige overmacht is Pro Audio Education NL gerechtigd de lessen uit te stellen zonder dat zij aansprakelijk is voor enigerlei schade of kosten voor de student. Onder deze overmacht wordt o.a. verstaan: stakingen, vertragingen, brand, ziekte, oorlog, opstand, rellen, natuurrampen, overheidsmaatregelen, stroomuitval, weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, faillissement, uitvallen van opname apparatuur evenals plotseling opkomende, niet direct te verhelpen storingen aan de apparatuur. Indien de student door overmacht een les niet kan bijwonen, zal Pro Audio Education NL proberen de student deze les te laten inhalen op een andere lesdag. Indien de planning dit echter niet toelaat dan heeft de student geen recht op restitutie van lesgeld.

 

Artikel 10: Inschrijven en acceptatie tot de opleiding of cursus.

Pro Audio Education NL is slechts dan gebonden aan een inschrijving wanneer deze schriftelijk/email, middels bevestiging van inschrijving, is geaccepteerd. De student is dan hoofdelijk gebonden aan de overeenkomst. Indien een van de cursussen of opleidingen zijn volgeboekt, of PAE na intake van mening is dat de student het lesmateriaal niet aan kan of welk andere denkbare reden dan ook, dan is Pro Audio Education NL gemachtigd een inschrijving te weigeren.

 

Artikel 11: Examens en herkansingen

De examens (praktijk en theorie) worden beoordeeld door derden en docenten van Pro Audio Education NL. Indien er sprake is van een theorie examen dan kan deze, indien nodig, eenmalig binnen drie maanden na het eerste examen worden overgedaan. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Het praktijkwerk dient één maand na afronding van de lessen compleet te zijn ingeleverd, zolang hier geen andere afspraken over zijn gemaakt. Indien de deelnemer ook bij de herkansing niet slaagt of het praktijkwerk niet op tijd inlevert dan vindt er een persoonlijk gesprek plaats waarin de mogelijkheden besproken zullen worden. Na het behalen van het diploma en er blijk is gegeven te kunnen voldoen aan de strenge eisen die worden gesteld tijdens de opleiding en het examen kan er gesproken worden over een student met goede kwalificaties.

 

Artikel 12: Het niet nakomen van financiële verplichtingen.

Pro Audio Education NL zal indien de student om welke reden dan ook niet bereid of in staat is het lesgeld te voldoen volgens de algemene voorwaarden een incassobureau inschakelen om de vordering op de student(e) te verhalen. Alle kosten en bijkomende kosten, direct of indirect, die een gevolg zijn van het innen van de vordering zullen in zijn geheel op de student worden verhaald.

Artikel 13: Annuleringen.

Annulering van een inschrijving dient binnen twee weken na inschrijving te geschieden en is dan kosteloos. Bij uitschrijving na deze periode is 25 a 50% van de totale kosten voor de opleiding of cursus verschuldigd.

 

Artikel 14: Klachtenprocedure.

  1. Een klacht is een klacht indien een van de partijen dit schriftelijk meld.
  2. Na ontvangst van de klacht zal Pro Audio Education NL binnen twee weken digitaal de ontvangst van de klacht bevestigen. In dit schrijven zal Pro Audio Education NL ook een indicatie geven van de te verwachten termijn van afhandeling van de klacht. Hierbij zal Pro Audio Education NL streven naar afhandeling binnen 4 weken. Indien dit niet haalbaar lijkt, zal een haalbare termijn worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht.
  3. Interne klachtenprocedure:
  4. Er wordt op korte termijn een persoonlijke afspraak gemaakt met alle betrokken partijen om te trachten tot een gezamenlijke oplossing te komen.
  5. Indien partijen niet tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen kan, na het doorlopen van alle onder artikel 14.2 gestelde mogelijkheden, een onafhankelijke derde persoon worden ingeschakeld door een van de partijen. Hiertoe is de volgende persoon aangesteld: I.A.H. de Greef (mediator, inx_84@proaudioeducation.nl).
  6. De kosten voor een klachtenprocedure worden gedeeld door alle partijen tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de derde, onafhankelijke persoon.
  7. Het oordeel van de derde, onafhankelijke persoon is bindend voor Pro Audio Education NL en de consequenties van dit oordeel zullen wij zo spoedig mogelijk afhandelen.
  8. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.
  9. Klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd en alle correxpondentie wordt gedurende een periode van 2 jaar bewaard.

Artikel 15: Auteursrechten

Deelnemers aan de opleidingen gegeven door Pro Audio Education NL verplichten zich hierbij om het lesmateriaal van Pro Audio Education NL niet vrij te vertonen of te publiceren in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro Audio Education NL. Bij overtreding zullen de wettelijke regels gelden van de Auteurswet 1912 (en het Europese Copyright Recht).  In sommige gevallen werkt de deelnemer met muziekwerken die niet van hem of haar zijn. Deze werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is de deelnemer in geen geval toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Pro Audio Education NL deze werken in eigen producties te gebruiken.

 

Artikel 16: Omgang met apparatuur en faciliteiten

Er wordt van de deelnemer verwacht dat zij zo zorgvuldig mogelijk zullen omgaan met de apparatuur en faciliteiten die tot zijn of haar beschikking worden gesteld. In geval van beschadiging van apparatuur of faciliteiten dient de deelnemer die hiervoor verantwoordelijk is dit direct aan de docent te melden. Zal na beoordeling geconstateerd worden dat deze schade door baldadigheid of door enige andere verwijtbaarheid van de student is ontstaan dan zal de schade op de betreffende student verhaald worden.

 

Artikel 17: Opnames/filmen van lessen                                                                                                             

Het is de leerling niet toegestaan de lessen vast te leggen op beeld of geluidsdragers.

 

Artikel 18: Geheimhouding

Alle informatie welke door deelnemers wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld door het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten

 

Artikel 19: Lessen inhalen

Indien de deelnemer uiterlijk 48 uur voor de les laat weten dat hij/zij niet aan de les kan deelnemen, kan deze les worden ingehaald op een nader door PAE aangegeven moment. Deze inhaallessen zijn gemaximaliseerd tot 30% van het totaal aantal lessen. Indien de deelnemer binnen deze 48 uur afzegt of gewoon niet komt dan is inhalen niet mogelijk, mits er geen sprake is van plotselinge ziekte of overmacht.

 

Artikel 20: Wijzigingen                                                                                                                                              

Het is PAE toegestaan om de regels zoals vermeld in deze disclaimer / voorwaarden zonder overleg te wijzigen of aan te passen.

 

Artikel 21: Toepasselijk recht                                                                                                                           

Op deze bepalingen is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen voortvloeiend uit deze bepalingen of verband houdend met deze bepalingen zal dit worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

.

Artikel 22: Onderwijsinstelling                                                                                                                           

Pro Audio Education NL is een private onderwijsinstelling en volgt de richtlijnen die zijn opgesteld door CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs)

 

Artikel 23: Wijze van betaling                                                                                                                                           

Betalingen uit deze overeenkomst dienen via bank te geschieden. Er geld bij akkoord tussen beide partijen een facturering verwerkingstijd van 5 werkdagen met een vaste betalingstermijn van 2 weken. Bij termijnbetaling zal de deelnemer binnen 5 werkdagen schriftelijk worden geïnformeerd inzake verwerkingsdatum facturering Pro Audio Education NL. Terugbetalingen aan student zal binnen 4 weken worden verwerkt door Pro Audio Education NL.